Regia de spaţii verzi şi administrarea patrimoniului (RAADPFL) din Craiova face angajări. 54 de posturi scoase la concurs

Data:

Share post:

Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public şi a Fondului Locativ (RAADPFL) Craiova scoate la concurs 54 posturi vacante de muncitor necalificat în cadrul Secției Zone Verzi.

Potrivit anunţului postat pe site-ul oficial al instituţiei, documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al R.A.A.D.P.F.L. Craiova;

două copii act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, dupa caz; copiile documentelor, conform cu originalul, care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în legătura cu specialitatea cerută de post, copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice;

copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;

adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitatile sanitare abilitate;

certificatul de cazier judiciar sau o declaratie pe propria răspundere ca persoană care dorește să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obtinerea certificatului în cauză, care se prezinta cel mai tarziu până la data desfasurării primei probe a concursului;

extras cont bancar (CEC, ING. BRD, BCR) copie certificate nastere, căsătorie, bulletin copil sau certificate naştere.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 10.03.2023 ora 16 :00.

Dosarele de concurs se depun la sediul RAADPFL Craiova , strada Brestei, nr. 129 A, localitatea Craiova, persoana de contact Voilă Nicoleta Corina, secretar, telefon 0251411214.

Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt:

  • are cetătenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
  • cunoaște limba româna, scris si vorbit;
  • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • are capacitate deplină de exercitiu; are o stare de sanătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitati sanitare abilitate;
  • îndeplineste condițiile de studii și, dupa caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritătii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt: minim scoală generală.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 13.03.2023 la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul regiei, până la data de 14.03.2023, până la ora 12:00 ; persoana de contact secretar ec. Voilă Nicoleta Corina, telefon 0251411214.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor se afișează la sediul regiei, în data de 15.03.2023.

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora

Interviul se desfăşoară la sediul R.A.A.D.P.F.L.Craiova, strada Brestei, nr.129 A, localitatea Craiova, în data de 16.03.2023, ora 09:00.

Rezultatul la interviu se afișeaza în data de 16.03.2023, la sediul regiei; Eventualele contestatii privind rezultatul interviului se depun la sediul regiei, până la data de 17.03.2023, pănă la ora 16:00.

Rezultatul soluționarii contestatiilor cu privire la interviu se afişează la sediul regiei, în data de 20.03.2023. Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul RAADPFL Craiova, în data de 20.03.2023.

Bibliografie: Legea 53/2003- Codul Muncii,relații de muncă; Instrucțiuni proprii de securitate și sănătate pentru zone verzi ; Lucrări specifice aplicate în spațiile verzi.

Tematică: Prevederi legislative din Codul Muncii-relații de muncă; Metode de întreținere a spațiilor verzi, Lucrări executate în spațiile verzi, Note: 1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte.

Rezultatul final al concursului nu se contestă.

Articole similare

Bătrână din Olt ucisă cu brutalitate de nepoata sa (VIDEO)

O tânără în vârstă de 29 de ani, din Slatina, a fost reţinută după şi-a ucis cu brutalitate...

Şarpe de peste un metru şi jumătate, scos cu jandarmii dintr-un garaj (VIDEO)

Jandarmii din judeţul Mehedinţi au intervenit în comuna Devesel pentru a îndepărta un şarpe găsit într-un garaj. Reptila...

Copilă de 13 ani, agresată sexual de unchiul său. Poliţia a deschis o anchetă

Poliţia a deschis o anchetă după ce o copilă de doar 13 ani ar fi fost agresată sexual...

Nicușor Dan, felicitat telefonic de Marcel Ciolacu după rezultatele alegerilor: „Mi-a zis că ar trebui să vorbim de viitorul Bucureştiului”

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, spune că, după rezultatul alegerilor, premierul Marcel Ciolacu l-a sunat să-l felicite...